6 runda SMT      2024-08-25 11:15:00

BRD

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Automobilklub Ziemi Tyskiej dziaÅ‚a aktywnie w celu poprawy bezpieczeÅ„stwa ruchu drogowego. Do sekcji BRD, która zajmuje siÄ™ tÄ… tematykÄ… należy krzewienie wÅ›ród spoÅ‚eczeÅ„stwa, a w szczególnoÅ›ci wÅ›ród dzieci, mÅ‚odzieży wiedzy i kultury zmierzajÄ…cej do podnoszenia bezpieczeÅ„stwa w ruchu drogowym i umiejÄ™tnoÅ›ci kierowania pojazdami. Doskonalenie technik jazdy i zachowania siÄ™ na drogach. Inicjowanie dziaÅ‚alnoÅ›ci edukacyjno-informacyjnej, proponowanie programów poprawy BRD. Prowadzenie szkolenia w zakresie ratownictwa drogowego oraz pomocy przed medycznej. WspóÅ‚praca z organizacjami spoÅ‚ecznymi i instytucjami pozarzÄ…dowymi. WspóÅ‚pracujemy z KomendÄ… WojewódzkÄ… Policji w Katowicach, Komendami Miejskim oraz ze szkoÅ‚ami.

Szkolenia mÅ‚odych kierowców - 2022

MÅ‚ody kierowcy, zostaÅ„ mistrzem kierownicy! - WKRÓTCE RELACJA

MÅ‚odzieżowy Rajd ÅšlÄ…ska - 2021

Wydarzenie odbyÅ‚o siÄ™ w dniach 10-11 wrzeÅ›nia 2021 r. na Stadionie ÅšlÄ…skim i w Parku ÅšlÄ…skim. Impreza towarzyszyÅ‚a Rajdowi ÅšlÄ…ska - rundzie Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski i byÅ‚a skierowana dla mÅ‚odych kierowców w przedziale wiekowym od 18 do 25 lat. 

Celem MÅ‚odzieżowego Rajdu ÅšlÄ…ska byÅ‚a poprawa umiejÄ™tnoÅ›ci mÅ‚odych kierowców i bezpieczeÅ„stwa na drogach, a także zainteresowanie mÅ‚odych ludzi motorsportem. UdziaÅ‚ w imprezach Å‚Ä…czÄ…cych elementy sportowej rywalizacji z solidnÄ… porcjÄ… wiedzy na temat bezpieczeÅ„stwa w ruchu drogowym jest na to najlepszym sposobem. Na uczestników czekaÅ‚y prelekcje dotyczÄ…ce bezpieczeÅ„stwa w ruchu drogowym oraz próba sprawnoÅ›ciowa do pokonania wÅ‚asnym pojazdem

Wydarzenie dofinansowano z budżetu SamorzÄ…du Województwa ÅšlÄ…skiego. 

Silesia Race Challenge - 2021

W niedzielÄ™, 22 sierpnia pÅ‚yta lotniska Muchowiec w Katowicach zostaÅ‚a opanowana przez kierowców, którzy w bezpiecznych warunkach chcieli siÄ™ sprawdzić w wyÅ›cigach na ¼ mili. W Silesia Race Challenge – zawodach zorganizowanych przez Automobilklub Tychy oraz FundacjÄ™ Automobilistów – można byÅ‚o zobaczyć blisko 40 samochodów – od Fiata Pandy po Audi S5 o mocy ponad 1000 KM.

Ulica Lotnisko w Katowicach przez wiele lat byÅ‚a miejscem, w którym spotykali siÄ™ miÅ‚oÅ›nicy mocnych samochodów, by sprawdzić ich moc w praktyce. Po modernizacji ukÅ‚adu drogowego i uspokojeniu ruchu nie ma już takiej możliwoÅ›ci, mieszkaÅ„com nie dokucza haÅ‚as i nie zagrażajÄ… zbyt szybko jeżdżący kierowcy.

Policjanci z WydziaÅ‚u Ruchu Drogowego KWP w Katowicach wiedzÄ… jednak, że dla wielu ludzi samochody to nie tylko Å›rodek do przemieszczania siÄ™, ale też emocje, styl życia i pasja. StÄ…d też wsparcie inicjatyw, w ramach których kierowcy mogÄ… bezpiecznie rywalizować.

Fot. Jakub Tuszyński
Fot. Jakub Tuszyński

Fot. Jakub Tuszyński
Fot. Jakub Tuszyński

Fot. Jakub Tuszyński
Fot. Jakub Tuszyński

Fot. Jakub Tuszyński
Fot. Jakub Tuszyński

Akcja profilaktyczna katowickiej drogówki - 2017

W dniu 26.07.2017  wÅ‚Ä…czyliÅ›my siÄ™ w akcjÄ™ profilaktycznÄ… katowickiej drogówki. Jej celem byÅ‚o zwrócenie uwagi kierowców na fakt, że na wielu ulicach w Å›cisÅ‚ym centrum Katowic obowiÄ…zuje ograniczenie prÄ™dkoÅ›ci do 30 km/h. JednoczeÅ›nie przy udziale zawodników znanych z rajdów, informowaliÅ›my kierowców, że swoje umiejÄ™tnoÅ›ci mogÄ… bezpiecznie sprawdzać i szkolić podczas szybkiej jazdy np. w rundach Samochodowych Mistrzostw Tychów organizowanych przez Automobilklub Ziemi Tyskiej. 

Ćwiczenia ze strażakami na torze FCA - 2017 

W dniach 12-14.07.2017 r. wspóÅ‚organizowaliÅ›my z KomendÄ… MiejskÄ… PaÅ„stwowej Straży Pożarnej w Tychach ćwiczenia na torze FCA. Podczas zajęć nasi instruktorzy przeszkolili 36 strażaków-kierowców. Oprócz zajęć teoretycznych na temat poruszania siÄ™ pojazdami z szczególnym naciskiem na samochody ciężarowe obywaÅ‚y siÄ™ również ćwiczenia praktyczne. Strażacy trenowali jazdÄ™ pod górÄ™ i zjazdy, jazdÄ™ w terenie oraz po bardzo krÄ™tych drogach. Uczyli siÄ™ opanowania poÅ›lizgu, manewrowania zestawem z przyczepÄ… oraz jazdÄ™ w slalomach, podczas której najlepiej można opanować prawidÅ‚owÄ… pracÄ™ rÄ…k oraz pozycjÄ™ za kierownicÄ…. W Ä‡wiczenia zaangażowana byÅ‚y Komenda Miejska w Tychach, Automobilklub, FCA Poland oraz WORD. Uczestnikami byli strażacy z Tychów, Fabryki Fiata, MikoÅ‚owa, Pszczyny i OÅ›wiÄ™cimia. 

 

Fot. Andrzej Cieplik
Fot. Andrzej Cieplik

„Z mÅ‚odym kierowcÄ… w drodze po doÅ›wiadczenie.”

Wspólnie z WydziaÅ‚em Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach corocznie organizujemy przy naszych rajdach wiele dziaÅ‚aÅ„ prewencyjnych pod hasÅ‚em „Z mÅ‚odym kierowcÄ… w drodze po doÅ›wiadczenie.” DziaÅ‚ania te skierowane sÄ… gÅ‚ównie do mÅ‚odych kierowców, przed 25 rokiem życia. Podczas 5 Rajdu MikoÅ‚owsko-Å»orskiego uczestnicy akcji przeszli szereg zadaÅ„ m.in. uczestniczyli w prelekcji na temat bezpiecznego kibicowania, zaliczyli kurs pierwszej pomocy, skorzystali z symulatora dachowania. Swoimi radami dzieliÅ‚ siÄ™ gość specjalny, propagator bezpiecznej jazdy i pilot rajdowy Maciej WisÅ‚awski. NagrodÄ… za udziaÅ‚ w szkoleniu byÅ‚ przejazd na czas bezpiecznym fragmentem odcinka specjalnego w MikoÅ‚owie.

2019

W 2019 roku zorganizowaliÅ›my cztery rundy cyklu "Z mÅ‚odym kierowcÄ… w drodze po doÅ›wiadczenie.”

24 marca 2019
01 czerwca 2019
29 września 2019
24 listopada 2019

Fot. Jakub Tuszyński
Fot. Jakub Tuszyński

Bez wÄ…tpienia nadrzÄ™dnym celem Super Sprintu „Z mÅ‚odym kierowcÄ… w drodze po doÅ›wiadczenie” jest podniesienie Å›wiadomoÅ›ci w kierowaniu pojazdami przez mÅ‚odych kierowców oraz umożliwienie im sprawdzenia swoich umiejÄ™tnoÅ›ci w kontrolowanych warunkach. Rundy odbywajÄ… siÄ™ o każdej porze roku, dziÄ™ki czemu uczestnicy majÄ… możliwość sprawdzenia swoich umiejÄ™tnoÅ›ci w każdych, naturalnych warunkach panujÄ…cych na drodze.

Każda runda skÅ‚ada siÄ™ z trzech bloków.

Blok 1. ZajÄ™cia teoretyczne
ZajÄ™cia odbywajÄ… siÄ™ w postaci wykÅ‚adów o tematyce zwiÄ…zanej z bezpieczeÅ„stwem jazdy samochodem, prawidÅ‚owÄ… technikÄ… jazdy, jazdÄ… dostosowanÄ… do różnych warunków pogodowych oraz różnej pory dnia. Poruszone zostajÄ… także kwestie pierwszej pomocy, ratowania osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, jak również ecodrivingu. ZajÄ™cia prowadzone sÄ… przez ekspertów w danej dziedzinie. SÄ… to m.in. profesjonalni kierowcy i piloci rajdowi, przedstawiciele WydziaÅ‚u Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, czy też instruktorzy techniki jazdy. Blok zakoÅ„czony jest testem wiedzy.

Fot. Jakub Tuszyński
Fot. Jakub Tuszyński

Blok 2. Ä†wiczenia prowadzone na symulatorach
Uczestnicy w tej części wykorzystujÄ… m.in. symulatory dachowania, alkogogle, które pozwalajÄ… im na sprawdzenie wiedzy zdobytej podczas części teoretycznej. Pod okiem wykwalifikowanych specjalistów majÄ… również możliwość wykonywania ćwiczeÅ„ z zakresu pierwszej pomocy oraz ratowania osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do bloku numer 3, jest zaliczenie dwóch poprzednich.

Fot. Jakub Tuszyński
Fot. Jakub Tuszyński


Blok 3. Super Sprint

Trzeci blok każdej z rund to Super Sprint. Super Sprint, sÄ… to zawody rozgrywane na torze, podczas których uczestnicy wÅ‚asnymi samochodami pojedynczo pokonujÄ… przygotowanÄ… przez organizatora i zabezpieczonÄ… przez doÅ›wiadczonych sÄ™dziów próbÄ™ sprawnoÅ›ciowÄ…. Na innowacyjność tego bloku skÅ‚adajÄ… siÄ™ dwa czynniki. Pierwszy z nich, to możliwość stworzenia warunków stresu oraz adrenaliny, których nie da siÄ™ osiÄ…gnąć podczas standardowych szkoleÅ„. Stan taki możliwy jest do osiÄ…gniÄ™cia dlatego, że pojawia siÄ™ element rywalizacji. Uczestnik pokonuje tylko jeden przejazd zapoznawczy z trasÄ… zawodów oraz dwa przejazdy, podczas których mierzony jest czas. ZwyciÄ™zcÄ… tego bloku jest zawodnik, który podczas dwóch przejazdów osiÄ…gnie Å‚Ä…cznie najkrótszy czas. Poprzez stan stresu uwypuklane sÄ… również utrwalone bÅ‚Ä™dy w kierowaniu pojazdem samochodowym oraz braki w wyszkoleniu. Pokazanie tych bÅ‚Ä™dów oraz wskazanie rozwiÄ…zania ma na celu zachÄ™cenie uczestników do regularnych ćwiczeÅ„. DziÄ™ki temu ich pamięć mięśniowa pozwoli na wÅ‚aÅ›ciwÄ… reakcjÄ™ podczas realnego zagrożenia.

Fot. Jakub Tuszyński
Fot. Jakub Tuszyński


Drugim czynnikiem wpÅ‚ywajÄ…cym na innowacyjność bloku numer 3 jest to, że element rywalizacji stanowi zachÄ™tÄ™ do udziaÅ‚u w wydarzeniu mÅ‚odych kierowców, którzy statystycznie powodujÄ… wiÄ™cej wypadków drogowych. CzÄ™sto osoby te wykorzystujÄ… drogi publiczne w niewÅ‚aÅ›ciwy sposób, ponieważ wczeÅ›niej nie miaÅ‚y możliwoÅ›ci sprawdzenia swoich umiejÄ™tnoÅ›ci w kontrolowanych warunkach.

Wynik uzyskany podczas Sprintu, jest zarazem wynikiem końcowym rundy.


Warunkiem uczestnictwa w dotychczasowych edycjach bylo:

- posiadanie prawa jazdy,
- posiadanie własnego kasku,
- zmieszczenie siÄ™ w przedziale wiekowym 18-25 lat,
- posiadanie samochodu z OC i badaniami technicznymi.

UdziaÅ‚ w wydarzeniu byÅ‚ caÅ‚kowicie bezpÅ‚atny.

„Turniej bezpieczeÅ„stwa w ruchu drogowym” - 2017

Z KomendÄ… MiejskÄ… Policji w Tychach wspóÅ‚organizujemy „Turniej bezpieczeÅ„stwa w ruchu drogowym”. Podobnie jak w poprzednich latach, w 2016 roku liderów wyÅ‚oniÅ‚y eliminacje powiatowe turnieju, które odbyÅ‚y siÄ™ w Szkole Podstawowej Nr.1 w Tychach. IdeÄ… przedsiÄ™wziÄ™cia byÅ‚o propagowanie wÅ›ród uczniów bezpiecznego i kulturalnego zachowania w ruchu drogowym.

O szczegóÅ‚ach turnieju można przeczytać na stronie Komendy Miejskiej Policji w Tychach.

BezpieczeÅ„stwo ruchu drogowego dotyczy również najmÅ‚odszych użytkowników dróg, dlatego Automobilklub Ziemi Tyskiej szczególnie przed organizowanymi przez siebie rajdami odwiedza szkoÅ‚y podstawowe znajdujÄ…ce siÄ™ przy trasie zawodów. Podczas takich spotkaÅ„ omawiane sÄ… zasady bezpiecznego poruszania siÄ™ po drogach., a dzieci otrzymujÄ… opaski odblaskowe. Zapraszani sÄ… też kierowcy rajdowi, którzy opowiadajÄ… czy sÄ… rajdy, z czego skÅ‚ada siÄ™ ubiór rajdowca oraz prezentujÄ… prawdziwy samochód rajdowy.

 

  Automobilklub Ziemi Tyskiej

  ul. Barona 30/207, 43-100 Tychy

    603 606 754

    biuro@automobilklubtychy.pl

  PARTNERZY


  Projekt i wykonanie : MyWebFactory